Domů

GDPR (General Data Protection Regulation)

Komplexní přehled pravidel, předpisů a informací o GDPR implementovaných u společností viz. kontakty.

Formuláře GDPR:

Žádost o přístup ke zpracovávaným osobním údajům – získáte přehled jaké údaje o vás společnosti evidují.

Žádost o opravu zpracovávaných osobních údajů – můžete požádat o opravu evidovaných údajů

Žádost o výmaz zpracovávaných osobních údajů – můžete požádat o vymazání evidovaných údajů

Žádost o přenos zpracovávaných osobních údajů třetí straně –  můžete požádat o přenos evidovaných údajů

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I .Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb/zboží, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Provozovatel eshopu je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Provozovatel eshopu se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatel eshopu a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Provozovatel eshopu  dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Provozovatel eshopu  je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Provozovatel eshopu pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména přepravní společnosti a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Provozovatel eshopu a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

1.6 Provozovatel eshopu ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatel eshopu a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.7 Uživatel má právo požadovat od Provozovatel eshopue přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Včechny potřebné formuláře jsou dostupné zde: https://www.zakaznicky-servis.eu/gdpr/formulare-zadosti/ 

1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Provozovatele eshopu plnit.

1.10 Ze strany Provozovatel eshopu nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Zájemce o využívání služeb Provozovatel eshopu vyplněním kontaktního formuláře:

1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Provozovatel eshopu, ne však častěji, než 1x měsíčně, a zároveň
2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
3. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na https://www.zakaznicky-servis.eu/gdpr/formulare-zadosti/

1.12 Provozovatel eshopu používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1 Provozovatel eshopu je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Provozovatel eshopu získal přístup v rámci plnění kupní smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na stránce eshopu (dále jen „Obchodní podmínky“) uzavřené s Uživatelem ke dni nákupu na eshopu.

2.3. Provozovatel eshopu se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 – 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Provozovatel eshopu bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Provozovatel eshopu není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Provozovatel eshopu se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

běžné osobní údaje.

2.5. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Provozovatele eshopu nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.6 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je Provozovatel eshopu, provozovatel webhostingu a přepravní společnosti. Uživatel dále uděluje Provozovatel eshopu obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Provozovatel eshopu však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Provozovatel eshopu musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

2.9. Provozovatel eshopu se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro splnění kupní smlouvy.
Provozovatel eshopu se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Provozovatel eshopu pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
Provozovatel eshopu tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Provozovatele eshopu.
K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Provozovatel eshopu a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Provozovatelem eshopu stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
Oprávněné osoby Provozovatele eshopu, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Provozovatel eshopu zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Provozovatel eshopu zajistí, že tato povinnost pro oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Provozovateli eshopu.
Provozovatel eshopu bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Provozovatel eshopu k dispozici.
Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Provozovatel eshopu povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
Provozovatel eshopu poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.
2.10 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Provozovatel eshopu součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek.

3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Provozovatel eshopu je oprávněn tyto podmínky změnit. Provozovatel eshopu je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.

3.4. Kontaktní údaje Provozovatele eshopu ve věcech týkajících se těchto podmínek jsou uvedeny na příslušném eshopu v sekci Kontakty

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 03.05.2018.

 

DPO – Data Protection Officer

DPO – Data Protection Officer
Pro společnosti:

Igneus,s.r.o. IČ:24737623

Perago s.r.o. IČ:24236969

MPO Distribuce s.r.o. IČ:05604800

Lubomír Magdálek IČ:10091742

VT – Lubomír Magdálek, s. r. o. IČ: 04642716

Ing. Petr Magdálek
DPO (Data Protection Officer)
email: gdpr@zakaznicky-servis.eu  tel: 774 543 567
__________________________________________________
DPO – Data Protection Officer
Pro společnost:
LUXO HOME s.r.o. IČ:02412128

Tomáš Jarkovský
email: info@luxo-home.cz tel: 775 270 564

Kontakty

Zde naleznete informace o společnostech pro které je GDPR zpracováno.

Igneus s.r.o.
Novostrašnciká 46
Praha 10
10000
IČ 24737623
DIČ CZ24737623

Společnost registrovaná u UOOU pod číslem: 00038088

____________________________________________________________

MPO Distribuce s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4
IČ: 05604800
DIČ: CZ05604800
Společnost registrovaná u UOOU pod číslem: 00069974

____________________________________________________________

Perago s.r.o. IČ:24236969

____________________________________________________________

Lubomír Magdálek IČ:10091742

____________________________________________________________

VT – Lubomír Magdálek, s. r. o. IČ: 04642716

____________________________________________________________

Ing. Petr Magdálek
DPO (Data Protection Officer)
email: gdpr@zakaznicky-servis.eu  tel: 774 543 567